fredag 15 maj 2020

De fem pelarna


Se filmen
Enskilt-fyll i så mycket dom du kan om de olika pelarna.
Basgrupp
Begrepp 
 • Muhammed
 • Isa
 • profet
 • uppenbarelse
 • förkunnelse
 • monoteist
 • Mecka
 • Kaba
Basgrupp:
 1. Skriv förklaring på alla begreppen
 2. Skriv en sammanfattning om var och en av de fem pelarna (alla antecknar) . Tag gärna med följande information:
  Länk till er hjälp:Barnskolan
 • Varför kallas de för de fem pelarna?
 • Vilka är de?
 • Hur utför man handlingarna som ingår? Beskriv så ingående som möjligt!
 • Vilka ska utföra handlingarna?
 • Är alla pelare obligatoriska?
Basgrupp:
Efter att ni skrivit ner och sammanfattat informationen ni fått om de fem pelarna ska ni tillsammans i basgruppen resonera, och skriva ner de svar ni kom fram till, kring följande frågor:
 • Vilken pelare tror ni är svårast att följa? Varför då? Motivera ert svar.
 • Vilken pelare tror ni är enklast att följa? Varför då? Motivera ert svar.
 • Finns det någon pelare som har likheter med regler/riktlinjer inom andra religioner? Vilken/vilka?
 • Finns det någon pelare som skiljer sig (är annorlunda) från andra religioner? Vilken/vilka?
Era tankar kring dessa frågor kommer ni få dela med er av muntligt i helklass
Här övar ni på begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan, analysförmågan och den kommunikativa förmågan

fredag 8 maj 2020

Kristendomen

1) Titta på filmen

2) Diskussion i smågrupper. (En i varje grupp antecknar och delar sedan med sig av anteckningarna till resten av gruppen)

 • Vad menas med att kristendomen är en abrahamitisk religion?
 • Kristna tror på treenigheten, vad menas med det?
 • Förklara fader, son och ande. Vad har de för funktion/betydelse?
 • Vad är det för likheter/skillnader mellan protestanter, katoliker och ortodoxa?
 • Vilken betydelse har dop, konfirmation och nattvard inom protestantismen?
Enskild uppgift

3) Kolla på flippen Vad är grejen med kristendom? (bli inte förskräckta för att den är för gymnasiet, ni kommer att förstå den)

 • Plocka ut tio begrepp som du tycker är viktiga eller som du inte förstår. Skriv ner dem och om du har tid leta reda på deras betydelse.onsdag 6 maj 2020

Ortodoxa kyrkan

1. Skriv förklaringar på begreppen

 • krucifix
 • ikon
 • ikonostas
 • mysterier
 • patriark
 • metropolit
2. Besvara frågorna

1) Varför är ikonerna så viktiga för en ortodox kristen?
2)Berätta om sakramenten i den ortodoxa tron, vad är det för skillnad jämfört med den katolska?
3) Beskriv den ortodoxa kyrkans kyrkobyggnad.


onsdag 29 april 2020

Katolska kyrkan

Faktafrågor:

 1. Vad var bakgrunden till att kyrkan splittrades i två delar?
 2. Hur utvecklades kyrkan olika i Väst- respektive Östeuropa?
 3. Varifrån kommer uttrycket “filiokus”?

Ta reda på:

 1. Påven från den katolska kyrkan och patriarken i Ryssland (ortodoxa kyrkan) möttes 2016 - var och varför?

onsdag 22 april 2020

När föddes Jesus

Uppgift: När föddes egentligen Jesus?

Så här står det i Nya testamentet:
 1. ”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid ...” (Matteus 2:1)
 2. ”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus [släkt], begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde.” (Lukas 2:1–7)

  Matteus och Lukas verkar ge klara besked. Jesus föddes när Augustus var kejsare i Rom, Herodes var kung i Palestina och Quirinius var ståthållare (landshövding) i Syrien. När var då detta? Jämför med följande uppgifter ur Nationalencyklopedin:
 3. ”Augustus, 63 f.Kr.–14 e.Kr., romersk ...  kejsare.”
 4. ”Herodes den store, f. ca 73 f.Kr., d. 4 f.Kr., judisk kung över Palestina ...”
 5. ”Quirinius, ... d. 21 e.Kr., romersk politiker ... ståthållare i Syria 6–7 e.Kr. ...”
Uppgift: Rita upp en tidslinje 20 f.Kr. (f.v.t.)–20 e.Kr. (v.t.) och markera när Augustus och Herodes levde samt när Quirinius var ståthållare. Fundera sedan på uppgifterna från Matteus och Lukas.
 1. Vilka slutsatser drar du?
 2. Vilka källor är mest tillförlitliga och relevanta för att kunna resonera om när Jesus föddes? Varför då? Du får gärna ge exempel på andra typer av källor än dem du använt här!

Power point kristendomen

Här kommer powerpointen som jag använde vid genomgången.